Të nderuar lexues dhe bashkëfshatarë kallaratas, siç e shihni, gazeta e Shoqatës sonë kulturore-atdhetare me emrin e bukur “Kallarati”, muaj pas muaji e vit pas viti, arriti numrin e 50-të. Mendojmë se nuk është pak për një gazetë shoqate të një fshati të vogël nga numri i banorëve, po […]